informační gramotnost

Masová média.png

tradičně vedená škola je masovým médiem, internet je médiem digitálním.

nacházíme se uprostřed evoluce komunikačních prostředků. jde o natolik turbulentní a rychlé evoluční období, že je viditelné i v rámci jednoho lidského života, našeho.

digitální éra, vyznačující se rozsáhlým technologickým vlivem, mořem dostupných informací, záplavou možností a přívalem změn, které proměňují nejen svět a společnost, ale i způsob, jak komunikujeme a vnímáme sami sebe. 

 

sebevědomá, samostatná i kolektivní, práce s informacemi se stává nezbytnou schopností pro spokojený, klidný a smysluplný život člověka.

digimédia.jpg

na druhé ilustraci si můžete povšimnout, že také informace se v digitalizované komunikaci stává aktivním prvkem. v tradičních teoriích byla informace věcí, jež byla sdílena, v kyberprostoru je informace tím, co se sdílí. není k tomu potřeba ani umělá inteligence.

 

jasnější by bylo napsat, že informace je tím, kdo se sdílí. informace-příkaz se proměňuje na informaci-příběh. příkazy je nutné aktivně šířit, zadávat, pasivně přijímat a aktivně vykonávat. příběhy se šíří samy nezávisle na lidské síle a vůli - viz. kreativní myšlení.  

 

Dalším důsledkem digitalizace informačního přenosu je skutečnost, že vysílač i příjemce se sami stávají informacemi. Mediální výchova a digitální gramotnost splývají s otázkou "kdo je člověk?"

 

nově promýšlíme, co znamená být divákem, čtenářem, žákem, rodičem nebo učitelem. víme, že to nestačí jen promyslet, že je potřeba to prožít. tak to děláme. v inovativních školách nebo v rámci domácího vzdělávání je prožívání tohoto promýšlení každodenní činností. stejně jako v digitalizované společnosti 21. století.

(úvod k tomuto příběhu v kontextu médií naleznete v textech za ilustracemi výše.)

barevné sítě poznání nejsou souborem znalostí, které je potřeba pochopit a předat. sítě nejsou plné informací-příkazů, nejsou učební látkou. nejsou uzavřené, ucelené, nemají ambici být vyčerpávající ani nemusí být nezbytně pravdivé. ke každé síti je možné cokoli přidat a cokoli z ní ubrat. nemají žádný pevný tvar, jehož je nutné se držet. všechny jejich obrazy, spojení a oka jsou počátky cest.

sítě chtějí vidět a chtějí být viděny. hýbou se, mění a sdílejí.

sítě jsou krajinami, po nichž se mohou prohánět pohledy. společně tvoří příběhy, prozkoumávají svět, učí se.

je na každém průvodci či dítěti, aby si během vzdělávacího procesu nalezl svou vlastní cestu napříč poznáním

a objevil obsahy a souvislosti, které jej posouvají dál, naplňují smyslem a chutí rozhlížet se a naslouchat životu. plavání v informačním oceánu má být radostné. 

sítě jsou krajinami, v nichž běhají živé informace.

 svět sestává z příběhů a lidský život je jedním z nich.

kde začíná obraz a kde začíná pohled?

tak zní jedna z velkých otázek života

v informační

společnosti.

2. stupeň jako projektová výuka

čtení, psaní, jazyk, řeč a komunikace

digitální gramotnost

mediální výchova

pozornost

kreativní myšlení

lidská mysl se prolíná s internetem, technologie vstupují do našich těl. díky digitalizaci společnosti přestává být zřejmé, kde začínáme a kde končíme. dobu, jež měla hodně ráda rozdělování a třídění (18. - 20. století), střídají časy, v nichž je upřednostňováno propojování, prolínání a sdílení. 

lidská mysl se prolíná s krajinou, svět se vsakuje do nitra, do duše, do mysli a srdce. nikdy se nedělo nic jiného, jen jsme si během několika málo minulých staletí komunikaci mezi vnitřkem a vnějškem lidského Já představovali jinak. jako základ jsme položili oddělenost člověka a světa. člověku jsme přiznali svobodu, odpovědnost a moc cokoli přetvořit k obrazu svému a světu jsme odebrali jeho řád, vůli a radost z pohybu.

digitální technologie, jejich všudypřítomnost a jejich šikovné algoritmy, nám nyní ukazují, že svět nikdy nepřestal být živou bytostí. a že jsme nikdy nebyli odděleni od přírody, ač jsme ji i sebe civilizovali, jak jen jsme uměli. nechtěli jsme to slyšet, chtěli jsme si to vymyslet po svém a spustili jsme projekt průmyslové revoluce a stvořili bytost, která je sice produktem našich vědecko-technických schopností, ale svou velikostí, komplexitou a flexibilitou přesahuje naši schopnost chápání a řízení. tou bytostí je globální kybernetická síť. tvoříme ji, ale nemáme nad ní kontrolu. není v naší moci. jako v naší moci nikdy nebyl svět.

 

je schopnost  a v první řadě mezi lidmi. - sdílení...

jak se v informačním oceánu stávat člověkem. v rámci tradiční výuky se neprobírá, jak zacházet s informacemi, které vyvěrají z nitra každého z nás.

informační gramotnosti se děti v dnešních školách příliš nevěnují také proto, že touto gramotností nevládnou velmi často ani dospělí, jimiž jsou děti obklopeny.  Jejich učitelé, průvodci, rodiče.

Nikdy jsme se to neučili.

Proto jsou barevné sítě poznání společenskou hrou nejen pro děti, ale i pro dospělé.

Poznávání světa je hra.

stejně jako revitalizace vzdělávacího systému. 

o nás

tyto stránky nejsou zdaleka dokončené. jedná se spíše o betaverzi...